Avastuslik keskkonnapäev Sagadis ja Altjal

Avastuslik ja uurimuslik tutvumine Lahemaa looduse ja kultuuripärandiga Sagadi looduskoolis ja metsamuuseumis ning Altja loodusrajal. Väikestes rühmades ülesandeid lahendades tutvutakse metsamuuseumi ekspositsiooni ja looduskooli vahenditega. Maastikumäng viib metsa, jõe ja mere äärde ning paneb mõtlema inimese ja looduse seostele.  

Sihtgrupp                  gümnaasiumiõpilased

Grupi suurus            20-80 õpilast

Aeg                             ~ 5 tundi

Toimumisaeg             aastaringselt

Hind 7 € / õpilane

 

Seos õppekavaga

G bioloogia Teema Ökoloogia, Keskkonnakaitse

G geograafia Teema Biosfäär

G ajalugu Kursused II ja III „Eesti ajalugu“

Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng”

 Eesmärgid

Õpilane:

1)  teadvustab looduse  ja ühiskonna vastastikuseid seoseid;

2)  määrab ning analüüsib keskkonnaprobleeme, eristab neis loodusteaduslikku ja sotsiaalset komponenti;

3) mõistab organismide omavahelisi suheteid ja seoseid eluta keskkonnaga;

4) väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi.

Sisu

Programm koosneb kolmest osast.

I Tegevused Sagadi metsamuuseumis

Rühmad lahendavad  erinevaid ülesandeid.

II Tegevused Sagadi looduskoolis

Erinenevaid õppevahendeid ja-materjale kasutades lahendatakse ülesandeid, mille teemadering on “Eluslooduse süsteem”, “Elurikkus”, “Ökosüsteemi teenused”

III Maastikumäng Altja loodusrajal

Maastikumängu teemaks on “Lahemaa looduse mintmekesisus ja inimmõju”.

Õppematerjalid, vahendid

1.      RMK Sagadi metsamuuseumi näitused

2.      Looduskooli kollektsioonid, õppematerjalid ja -vahendid

3.      Maastikumängu ülesannete ja rajalehtede komplekt

4.      Metsamuuseumi ja looduskooli ülesannete ja vastustelehtede komplektid

5.      Binoklid, linnuvaatlustoru