Uurimuslik päev Sagadis

Programm korduvalt Sagadi looduskoolis käinud klassidele või mitmepäevastest laagritest osavõtjatele.

Kuidas töötavad teadlased? Kuidas saab arvamusest teaduslik fakt? Mille poolest sarnaneb teadlase töö disaineri tööga? Kuidas kasutada erinevaid vahendeid keskkonnanähtuste uurimiseks? Mille poolest erineb vaatlus katsest? Nende küsimuste vastused ei jää programmi käigus teoreetiliseks, vaid saavad tähenduse läbi praktiliste uurimuslike tegevuste pargis, dendraariumis, looduskoolis, metsamuuseumis ja teistes mõisahoonetes.


Sihtgrupp                  gümnaasiumiõpilased

Grupi suurus            kuni 30 õpilast

Aeg                             ~ 5 tundi

Toimumisaeg             aastaringselt

Hind 200 € / grupp

 

Seos õppekavaga

G ainevaldkonna „Loodusained“ pädevus – uurimuslik õpe

Läbivad teemad „Keskkond ja jätkusuutlik areng”; „Teabekeskkond“; „Tehnoloogia ja innovatsioon“

Eesmärgid

Õpilane:

1)     määrab ning analüüsib keskkonnaprobleeme, eristab neis loodusteaduslikku ja sotsiaalset komponenti;

2)     kasutab loodusteaduslikku meetodit info kogumiseks; sõnastab uurimisküsimusi või hüpoteese, kontrollib muutujaid vaatluse või katsega, analüüsib ja tolgendab tulemusi ning teeb tõenduspõhiseid järeldusi;

3)     mõistab loodusainete omavahelisi seoseid ja eripära;

4)     arendab meeskonnatöö ja esinemisoskust. 

Sisu 

Sissejuhatus

·         Tutvumine, kodukord

·         Esitlus loodusteaduslikust uurimusest, selle etappidest, vahenditest ja meetoditest

·         Rühmadeks jagunemine 

Töö rühmades

 Rühmad valivad väljapakutud teemade hulgast ühe (kui mõnel rühmal on välja pakkuda oma teema, mille jaoks on vahendid/juhendaja olema, on võimalik ka teemaderingi laiendada), koostavad uurimisplaani, viivad läbi vaatlused/katsed ja koostavad andmete põhjal esitluse „Minikonverents“ – esitluste kaitsmine 

Kokkuvõte ja tagasiside 

Õppematerjalid, vahendid

1.     Esitlus „Loodusteaduslik uurimus“

2.     Erinevad uurimisvahendid, sh Vernier Labquest andmekoguja koos erinevate sensoritega

3.     Mikroskoop, binokulaarid

4.     Kõrgusmõõtjad, mõõdulindid

5.     Teatmeteosed, määrajad

6.     Uurimisplaani ja esitluse koostamise juhendmaterjalid/töölehed. 

* Näiteid uurimistööde teemaatikast

 • Keskkonnauuringud siseruumides
 •  Veekeemia
 •  Ioniseeriv kiirgus mõisahoonetes
 • Veekogu sügavus
 • Puude mõõtmine
 • Okaspuude mitmekesisus
 • Mändide mitmekesisus (õues)
 • Fotosüntees
 • Dendrokronoloogia
 • Õietolmuanalüüs
 • Tiigi elustik
 •  Lindude pesitsemine
 • Metsloomade tegutsemisjäljed
 •  Ilmakaarte määramine looduses
 • Inimese füsioloogia
Email again: