Mets kui kooslus

Metsa kui ökosüsteemiga tutvumine metsamuuseumis. Koolitundides õpitu kinnistamine Oandu loodusrajal erinevates metsatüüpides.

Sihtgrupp

Üldhariduskoolide 6.–8. klassi õpilased

Grupi suurus

kuni 20 õpilast

Aeg

5 tundi

Toimumisaeg

Kevad, suvi, sügis

Seos õppekavaga:

Läbiv teema Keskkond ja jätkusuutlik areng

Vastab riikliku õppekava II kooliastme loodusõpetuse teemale: mets elukeskkonnana ja III kooliastme bioloogia teemale: ökoloogia ja keskkonnakaitse

Eesmärgid:

 • Liikidevaheliste seoste mõistmine metsakooslustes
 • Bioloogilise mitmekesisuse mõistmine
 • Keskkonnahoidliku käitumise arendamine

Sisu:

1.  Tegevused muuseumis ja looduskoolis ~2 tundi

 • Sissejuhatus ja kodukord
 • Puude kui metsakoosluse tähtsaimate liikide tundmaõppimine
 • Töölehe metsa varjatud elu täitmine

2.  Loodusretk ~3 tundi

 • Oandu loodusrajal erinevate metsakoosluste vaatlused
 • Rühmatööna erinevate organismirühmade esindajate otsimine ja töölehtede täitmine

Õppematerjalid, vahendid

 1. RMK Sagadi metsamuuseumi ekspositsioon
 2. Puude kaardid
 3. Tööleht „Metsa varjatud elu“
 4. Loodusraja tööleht
Hind 95 €