Sinasõprus seentega

Seente kui omapäraste organismide liigirikkusega ja elutegevusega tutvumine. Seente rolli mõistmine metsa ökosüsteemis ja inimese elus.

Sihtgrupp

Üldhariduskoolide 1.–8. klassi õpilased

Grupi suurus

kuni 20 õpilast

Aeg

4 tundi

Toimumisaeg

September, oktoober

Seos õppekavaga:

Läbiv teema Keskkond ja jätkusuutlik areng

Käsitleb riikliku õppekava loodusõpetuse teemat Organismide rühmad ja kooselu ning bioloogia teemat Seente tunnused ja eluprotsessid

Eesmärgid:

 • Inimese ja looduse vaheliste seoste mõistmine
 • Kinnistada teadmisi seente seostest puude ja teiste elusorganismidega
 • Arendada huvi looduse vastu
 • Õppida tunda seeneriigi mitmekesisust

Sisu:

1.  Tegevused muuseumis ja looduskoolis ~2 tundi

 • Tutvumine, kodukord
 • Seente tähtsus looduses. Tutvumine seenenäitusega ja iseseisev töö
 • Puude näitusel puude ja seente seostega tutvumine
 • Seente töölehe täitmine

2.  Loodusretk ~1,5 tundi

 • Loodusretkel erinevate kasvukohtade seenestikuga tutvumine

Õppematerjalid, vahendid

 1. RMK Sagadi metsamuuseumi ekspositsioon
 2. Seente näitus
 3. Film Seened – mitte ainult söögiks
 4. Seente tööleht (vastavalt vanuseastmele)
Hind 80 €