Seemnest kasvab puu

Eestimaa tavalisemate puude tundmine lehtede, õite ja viljade järgi ning puu areng seemnest suureks taimeks.

Sihtgrupp                  1.-3. klassi õpilased

Grupi suurus            kuni 24 õpilast

Aeg                             3,5 tundi

Toimumisaeg             kevad, sügis

Hind 150 € / grupp

Seos õppekavaga:

            Loodusõpetuse teemale: organismid ja elupaigad

Läbiv teema Keskkond ja jätkusuutlik areng.

 

Eesmärgid:

Õpilane:

            märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab oma kodukoha puid ja metsamaastikke;

            kirjeldab puid erinevate meeltega saadud teabe alusel;

            tunneb kodukoha levinumaid puuliike;

            arvestab taimede vajadusi ning suhtub neisse vastutustundlikult;

Sisu:

1. Tegevused muuseumis ja looduskoolis ~1,5 tundi

•          Tutvumine, kodukord

•          Eestimaa tavalisemate puuliikidega tutvumine näitusel Puudest algab mets

•          Puudest algab mets töölehe täitmine

 

2. Loodusretk ~2 tundi

•          Tähtmõistatuse lahendamine Sagadi pargi puude rajal

•          Metsaretkel puude tundmine, puude juures kasvavate taimede ja metsaelanike tegevusjälgede uurimine

 

Õppematerjalid, vahendid

                                                            1.      RMK Sagadi metsamuuseumi ekspositsioon

                                                            2.      Puude doomino kaardid

                                                            3.      Puudest algab mets tööleht

                                                            4.      Puude mapp