Sinasõprus seentega

Seeneriigi mitmekesiste esindajatega tutvumine. Seente rolli mõistmine metsa ja inimese elus.

Sihtgrupp                  1.-3. klassi õpilased

Grupi suurus            kuni 24 õpilast

Aeg                             4 tundi

Toimumisaeg             peamiselt sügisel, kuid soovi korral ka aastaringselt

Hind 150 € / grupp

Seos õppekavaga

 Loodusõpetus: Organismide rühmad ja kooselu. Seente mitmekesisus. Samblikud.

Mõisted: seeneniidistik, kübarseen, eosed, hallitus, pärm, samblik, toiduahel

Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng”

Eesmärgid

Õpilane:

1)      liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast;

2)      kirjeldab seente välisehitust, seostab seda elukeskkonnaga ning toob näiteid nende tähtsuse kohta looduses

3)      teab seente mitmekesisust, eristab söödavaid ja mürgiseid kübarseeni ning oskab vältida mürgiste seentega seotud ohtusid 

Sisu

Tegevused looduskoolis või metsamuuseumis

Loodusretk Lahemaa metsades

Seente elupaikadega ja viljakehadega tutvumine

Söödavad ja mürgised seened

 

Õppematerjalid, vahendid

RMK Sagadi metsamuuseumi ekspositsioon

Looduskooli seenekogud, fotod

Tööleht „Sinasõprus seentega“

Õppevahend „Seenekorvid“

Seenemapp