Fotosüntees ja hingamine

Kus toimub fotosüntees just praegu? Mille põhjal me seda väita saame? Millised seosed on fotosünteesi ja hingamise vahel? Vastuseid otsime aktiivse loengu, väljas toimuvate vaatluste ja laboritööde käigus kasutades erinevaid õppematerjale ja -vahendeid.

 

Sihtgrupp                  gümnaasiumiõpilased

Grupi suurus            kuni 24 õpilast

Aeg                             4-5 tundi

Toimumisaeg             aastaringselt

Hind 180 € / grupp

 

Seos õppekavaga

G bioloogia 2.1.4.2. II kursus „Organismid“
Organismide energiavajadus; 2.1.4.4. IV kursus „Evolutsioon ja ökoloogia“.

Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng”, „Tervis ja ohutus“

 

Eesmärk:

  1.  mõistab fotosünteesi ja hingamise tähtsust looduses ja inimese elus;
  2. oskab läbi viia lihtsaid katseid fotosünteesi ja hingamise uurimiseks
  3.  mõistab, millised tegurid mõjutavad fotosünteesi ja hingamist;
  4.  omab ülevaadet erinevate organismirühmade eluavaldustest ja nende rollist aineringes;
  5. väärtustab elurikkust.

Sisu

Sissejuhatus fotosünteesi olemusse

Fotosünteesivate ja hingavate objektide kogumine väljas

Katsed biokambrites

Fotosünteesi ja hingamise katsete analüüs, töölehtede täitmine

Metsaretk

Kokkuvõte päevast  


Vahendid

Esitlus „Fotosüntees ja hingamine“

Tööleht „Fotosüntees ja hingamine“

Binokulaarmikroskoobid

Vernier LabQuest andmekogujad

O2 ja CO2 sensorid

Biokambrid