Lotte loodusmäng lasteaias

Kostümeeritud Metsaema tuleb lasteaeda koos Lottega, et mängida Eestimaa looduse teemalist lauamängu. See mäng on õppevahend, milles on ühendatud paberkandjal õppematerjal kõrgtehnoloogilise digitaalse mängupliiatsiga, mis muudab staatilise õppevahendi kuulatavaks. Metsaema, Lotte ja onu Klausi abiga leitakse õiged piltvastused küsimustele elurikkuse, keskkonnasõbralike eluviiside ning inimese tegevuste kohta looduses.

Sihtgrupp                  lasteaialapsed

Grupi suurus            10 last

Aeg                             0,5 -  1tundi

Toimumisaeg             aastaringselt

Hind 40 € + transpordikulu 0,35 € / km

 

Seos õppekavaga:

§ 17. Valdkond Mina ja keskkond

1) mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma  

2) omab ettekujutust oma minast ning enda ja teiste rollidest elukeskkonnas

5) väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi 

§ 18. Valdkond Keel ja kõne

3) tunneb huvi lugemise, kirjutamise ja lastekirjanduse vastu

§ 20. Valdkond Matemaatika
 1) rühmitab esemeid ühe-kahe tunnuse alusel ja võrdleb esemete hulki

 4) mõtestab loendamistegevust ja seoseid arvude reas

23. Valdkond Liikumine

2) suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel

3) tegutseb aktiivselt üksi ja rühmas

 

Eesmärgid

Õpilane:

1) õpib tundma Eesti looduse elurikkust

2) õpib tundma  erinevaid  maastikke

3) tunneb mängust rõõmu ning on suuteline mängule keskenduma

4) väärtustab keskkonnasõbralikke eluviise

 

Sisu

    Tegevused lasteaias ~ 1 tundi

Tutvumine, mängule häälestumine Lotte ja onu Klausiga

Mängu ettevalmistus

Lotte loodusmängu mängimine

 

Õppematerjalid, vahendid

Nukk Lotte

Lotte loodusmäng