Metsaema külaskäik

Kostümeeritud Metsaema tutvustab lastele meie metsades kasvavaid tavalisemaid puuliike. Käbide, viljade  ja okste võrdlemine läbi mängulise tegevuse aitab teadmisi kinnistada.

Sihtgrupp                  lasteaialapsed

Grupi suurus            kuni 24 last

Aeg                             0,5 -1 tund

Toimumisaeg             aastaringselt

Hind 40 € / grupp + transpordikulu  0,45 € / km

 

Seos õppekavaga:

§ 17. Valdkond Mina ja keskkond

1) mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma  

2) omab ettekujutust oma minast ning enda ja teiste rollidest elukeskkonnas

5) väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi 

§ 20. Valdkond Matemaatika
 1) rühmitab esemeid ühe-kahe tunnuse alusel ja võrdleb esemete hulki

23. Valdkond Liikumine

3) tegutseb aktiivselt üksi ja rühmas

 

Eesmärgid

Õpilane:

1) õpib tundma meie metsades kasvavaid puuliike

2) võrdleb meie metsades kasvavate okaspuude okkaid ja käbisid

3) väärtustab loodust hoidvat mõtteviisi 

Sisu

Tegevused lasteaias

Tutvumine, programmile häälestumine läbi loodushäälte

Puuliikide vaatlemine ja võrdlemine erinevate meelte abil

Keskkonnamängud „ Puu elu“ ja „ Terav ja pehme“

 

Õppematerjalid, vahendid

Puude mapp

Puude oksad, lehed, käbid, viljad

Loomatopis