Veteema külaskäik

Lasteaeda külastab Vete-ema, kes räägib taimedest ja loomadest, kelle elu on tihedalt seotud veega.  Vee ringkäigu  keerulist teekonda looduses selgitatakse läbi mängu.

Sihtgrupp                  lasteaialapsed

Grupi suurus            kuni 24 last

Aeg                             0,5 - 1 tund

Toimumisaeg             aastaringselt

Hind 40 € / tund + transpordikulu  0,45 € / km

Seos õppekavaga:

§ 17. Valdkond Mina ja keskkond

1) mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma  

2) omab ettekujutust oma minast ning enda ja teiste rollidest elukeskkonnas

§ 20. Valdkond Matemaatika

 1) rühmitab esemeid ühe-kahe tunnuse alusel ja võrdleb esemete hulki

§ 22. Valdkond Muusika

 2) suudab keskenduda kuulatavale muusikapalale

§ 23. Valdkond Liikumine

2) suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel

Eesmärgid

Õpilane:

1) õpib tundma vee ringkäiku looduses

2) mõistab oma mina ja looduses seost

3) väärtustab ümbritsevat maailma

Sisu

Tegevused lasteaias

Sissejuhatus

Tutvumine veeloomade ja -taimedega

Vee liikumine looduses

Veepiisa liikumise uurimine mänguga „ Veeosakese teekond“

 

Õppematerjalid, vahendid

Veeloomade ja veetaimede kaardid

Käpiknukk ( konn)

Mäng „ Veeosakese teekond“