Uurimuslik õpe

Uurimusliku õppe eesmärgiks on siduda omavahel ühtseks ja üksteist toetavaks süsteemiks kool, internet ja loodus- või kultuurikeskkond. Õpilased saavad seeläbi õpetaja juhendamisel minna õpitavate teemadega süvitsi rakendades neile tuttavat internetimaailma esmase info saamiseks ning uurimisküsimuste paikapanekuks. Noortele nii omast suhtluskeskkonda kasutades on lihtsam äratada sügavamat huvi õpituga tegelemiseks. Reaalset objekti uurima asudes on neil olemas vajalik taustinformatsioon ning seeläbi saavad nad keskenduda uuritavale probleemile.

Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing koostöös RMK Sagadi looduskooli ja Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia keskusega korraldas Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014" projekti Laiendatud õpikeskkondade kasutamine uurimsuliku õppe rakendamiseks uue õppekava kontekstis raames õpetajate koolituse, mille käigus valmisid õppeaineid lõimivad digitaalsed õppematerjalid läbivate teemade kohta.

Suurem osa õppematerjalidest koosnevad mitmest erinevast digitaalsest objektist, mis kokku moodustavad ühtse terviku, Digitaalsete õppematerjalide abil saavad õpilased eelnevalt koolis planeerida oma uurimuslikku tegevust enne looduskeskuse külastamist.


Digitaalsed õppematerjalid: