Mitmekesine seeneriik

Seeneriigi mitmekesiste esindajatega tutvumine

Sihtgrupp                  4.-6. klassi õpilased

Grupi suurus            kuni 24 õpilast

Aeg                             4 tundi

Toimumisaeg             sügisel

Hind 150 € / grupp

Seos õppekavaga

 7. Organismide rühmad ja kooselu. Seente mitmekesisus. Samblikud.

2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng”

Mõisted: seeneniidistik, kübarseen, eosed, hallitus, pärm, samblik, toiduahel.

 

Eesmärgid

Õpilane:

1)      liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast;

2)      kirjeldab seente välisehitust, seostab seda elukeskkonnaga ning toob näiteid nende tähtsuse kohta looduses

3)      teab seente mitmekesisust, eristab söödavaid ja mürgiseid kübarseeni ning oskab vältida mürgiste seentega seotud ohtusid

Sisu

Sissejuhatus ning tegevused looduskoolis või metsamuuseumis

Loodusretk Lahemaa metsades

Seente elupaikadega ja viljakehadega tutvumine

Söödavad ja mürgised seened

 

Õppematerjalid, vahendid

RMK Sagadi metsamuuseumi ekspositsioon

Looduskooli seenekogud, fotod

Tööleht „Sinasõprus seentega“

Õppevahend „Seenekorvid“

Seente mapp