Avastuslik keskkonnapäev Sagadis ja Altjal

Avastuslik ja uurimuslik tutvumine Lahemaa looduse ja kultuuripärandiga Sagadi looduskoolis ja metsamuuseumis ning Altja loodusrajal. Väikestes rühmades ülesandeid lahendades tutvutakse metsamuuseumi ekspositsiooni ja looduskooli vahenditega. Maastikumäng viib metsa, jõe ja mere äärde ning paneb mõtlema inimese ja looduse seostele.  

Sihtgrupp                  9.klass, gümnaasiumiõpilased

Grupi suurus            24 õpilast

Aeg                             4 tundi

Toimumisaeg             aastaringselt kokkuleppel

Hind   150 €/grupp

Seos õppekavaga

PK bioloogia teemad: Kooslused, organismidevahelised suhte; Ökoloogia ja keskkonnakaitse

Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng”, „Tervis ja ohutus“ 

Eesmärgid

Õpilane:

1)      teadvustab looduse  ja ühiskonna vastastikuseid seoseid;

2)      määrab ning analüüsib keskkonnaprobleeme, eristab neis loodusteaduslikku ja sotsiaalset komponenti;

3)      mõistab organismide omavahelisi suheteid ja seoseid eluta keskkonnaga;

4)      väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi.

Sisu

Tegevused Sagadi metsamuuseumis või looduskoolis

Rühmad lahendavad ülesandeid, mis on seotud näitustega “Mets toidab”

Erinevaid õppevahendeid ja-materjale kasutades lahendatakse ülesandeid, mille teemadering on “Eluslooduse süsteem”, “Elurikkus”, “Ökosüsteemi teenused”

Maastikumäng Altja loodusrajal

Maastikumängu teemaks on “Lahemaa looduse mitmekesisus ja inimmõju”. 

 

Õppematerjalid, vahendid

RMK Sagadi metsamuuseumi näitused

Looduskooli kollektsioonid, õppematerjalid ja -vahendid

Maastikumängu ülesannete ja rajalehtede komplekt

Metsamuuseumi ja looduskooli ülesannete ja vastuste lehtede komplektid

Binoklid