7.-9. klass

Programmid Sagadis

Mets kui kooslus

Metsa kui ökosüsteemiga tutvumine metsamuuseumis. Koolitundides õpitu kinnistamine Oandu loodusrajal erinevates metsatüüpides. Tutvustatakse metsapuudega seotud organismide ja nendevaheliste suhetega. Õpilased leiavad metsaretke käigu ühe puu, mida nad rühmaga uurivad. Leitud liigid määratakse ning leitakse nende seos vaadeldava puuga.

 Seeneriigi mitmekesisus

Seente kui omapäraste organismide liigirikkusega ja elutegevusega tutvumine. Seente rolli mõistmine metsa ökosüsteemis ja inimese elus.

 Allikast mereni

Sagadi klindialustest allikatest kuni mereni matkates analüüsime rühmades erinevate veekogude vett. Viime läbi vee-elustiku vaatlused jões ja meres. Tutvume vee ja veeringega nii looduses kui ka laboris. Leiame vett kõikjalt ja mõistame kui eriline aine on meie igapäevane vesi.

Fotosüntees on elu alus

Programmi läbivateks teemadeks on elurikkus ja  fotosüntees kui protsess, mis talletab Päikese energiat ja muudab selle kättesaadavaks teistele organismidele sh inimesele. Programmi esimene osa toimub Sagadi looduskoolis ja metsamuuseumis: tutvutakse fotosünteesi protsessi ja metsakoosluste elurikkusega. Maastikumängu elementidega loodusretke käigus tutvutakse erinevate organismirühmade liikidega.


Seiklus Sagadi mõisas

Loodus- ja kultuurikeskkonda käsitlev programm, mille käigus tutvutakse Sagadi mõisa ajaloo ja loodusega. Meeskonnatöö, orienteerumisoskuse ja märkamisoskuse arendamine.

Uurimuslik keskkonnaseiklus Sagadis

Kuidas töötavad teadlased? Kuidas saab arvamusest teaduslik fakt? Mille poolest sarnaneb teadlase töö disaineri tööga? Kuidas kasutada erinevaid vahendeid keskkonnanähtuste uurimiseks ? Mille poolest erineb vaatlus katsest? Nende küsimuste vastused ei jää programmi käigus teoreetiliseks, vaid saavad tähenduse läbi praktiliste uurimuslike tegevuste pargis, dendraariumis, looduskoolis, metsamuuseumis ja teistes mõisahoonetes.

 Avastuslik keskkonnapäev Sagadis ja Altjal

Avastuslik ja uurimuslik tutvumine Lahemaa looduse ja kultuuripärandiga Sagadi looduskoolis ja metsamuuseumis ning Altja loodusrajal. Väikestes rühmades ülesandeid lahendades tutvutakse metsamuuseumi ekspositsiooni ja looduskooli vahenditega. Maastikumäng viib metsa, jõe ja mere äärde ning paneb mõtlema inimese ja looduse seostele.


Looduskool tuleb külla

Inimese füsioloogia

Nosce te ipsum - tunne iseennast! Õpime tundma ja tunnetama, kuidas keha erinevad elundkonnad teevad koostööd. Uurime inimese füsioloogiliste näitajate seost treenitusega ja organismi terviklikkust.

Vesi meie ümber - keemilised ja füüsikalised uuringud  - 9.klassile
Käsitleme teemasid Vee keemilised ja füüsikalised omadused. Veeringe. Vesi kui elukeskkond erinevatele elusorganismidele. Vee sisaldus elusorganismides sh inimeses, Maal ja Universumis. Leiame vett kõikjalt ja mõistame kui eriline aine on meie igapäevane vesi.Lisainfo:
Tiina Reintal tel 513 7405
Tiina Jamsja tel 512 5727
sagadi.looduskool@rmk.ee

Õppeprogrammile tulles peab kaasas olema täidetud koolirühmadel registreerimisleht, mis on kinnitus sellele, et õpilased on tutvunud ja peavad kinni Sagadi looduskooli kodukorrast.