Inimese füsioloogia 8.-9.klass

Nosce te ipsum  - tunne iseennast! Õpime tundma ja tunnetama, kuidas keha erinevad elundkonnad teevad koostööd. Uurime inimese füsioloogiliste näitajate seost treenitusega ja organismi terviklikkust.

Sihtgrupp                 8. - 9. klass

Grupi suurus           kuni 25 õpilast

Aeg                           1,5 – 2 tundi

Toimumisaeg             aastaringselt

Toimumispaik            koolis 

Hind 100 € / grupp + transpordikulu 0,45 €/km

Seos õppekavaga

PK bioloogia teema „Inimese elundkonnad“

PK bioloogia teema „Vereringe“

PK bioloogia teema „Hingamine“

PK bioloogia teema „Talitluste regulatsioon“

PK keemia teema „Happed ja alused“

Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng” 

Eesmärgid

Õpilane:

1)     huvitub inimeses toimuvatest nähtustest ja protsessidest,

2)     planeerib, teeb ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid,

3)     analüüsib treeningu mõju hingamiselundkonnale,

4)     selgitab treeningu mõju vereringeelundkonnale,

5)     analüüsib naha ehituse ja talitluse kooskõla

6)     kasutab kaasaegseid mõõtevahendeid,

7)     suhtub vastutustundlikult elukeskkonda. 

Sisu

Tegevused rühmas

Praktiliste tööde planeerimine ja teostamine

Andmete kogumine ja analüüsimine

Järeldused

Teemade kokkuvõte

Tagasiside

 

Õppematerjalid, vahendid

RMK Sagadi looduskooli katsevahendid.

Vernier LabQuest andmekogujad ja sensorid.

Töölehed