Allikast mereni

Sagadi klindialustest allikatest kuni mereni matkates analüüsime rühmades erinevate veekogude vett. Viime läbi vee-elustiku vaatlused jões ja meres. Tutvume vee ja veeringega nii looduses kui ka laboris. Leiame vett kõikjalt ja mõistame kui eriline aine on meie igapäevane vesi. 

Sihtgrupp                  7.-9. klassi õpilased

Grupi suurus            kuni 24 õpilast

Aeg                             4 tundi

Toimumisaeg             aastaringselt

Hind 150 € / grupp

Seos õppekavaga

PK bioloogia Ökoloogia ja keskkonnakaitse; Taimede tunnused ja eluprotsessid

PK geograafia Teema Veestik.

PK  keemia Teema Hapnik ja vesinik; Oksiidid

Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng”

Eesmärgid

Õpilane:

1)      huvitub looduses toimuvatest nähtustest ja protsessidest;

2)      õpib koguma veeproove loodusest;

3)      planeerib, teeb ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid;

4)      kasutab tehnoloogiavahendeid;

5)      lahendab ülesandeid, rakendades selleks loodusteaduslikku meetodit;

6)      suhtub vastutustundlikult elukeskkonda.

Sisu

Tutvumine erinevate vett sisaldavate objektidega eluta ja elusloodusest

Veeproovide kogumine, mõõtmised, analüüs

Vee-elustiku vaatlused  


Õppematerjalid, vahendid

RMK Sagadi looduskooli vahendid vee keemiliste omaduste analüüsimiseks ja elustiku vaatlemiseks

Töölehed