Vesi meie ümber - keemilised ja füüsikalised uuringud

Tutvume vee ja veeringega nii looduses kui ka laboris. Käsitleme teemasid Vee keemilised ja füüsikalised omadused. Veeringe. Vesi kui elukeskkond erinevatele elusorganismidele. Vee sisaldus elusorganismides sh inimeses, Maal ja Universumis. Leiame vett kõikjalt ja mõistame kui eriline aine on meie igapäevane vesi.

Sihtgrupp              9. klassi õpilased

Grupi suurus            kuni 24 õpilast

Aeg                             1,5-2  tundi

Toimumisaeg             aastaringselt

Toimumiskoht   tellija koolis

Hind 100 € / grupp + transpordikulu 0,45 €/km 

Seos õppekavaga

PK bioloogia Ökoloogia ja keskkonnakaitse; Taimede tunnused ja eluprotsessid

PK geograafia Teema Veestik.

PK keemia Teema Hapnik ja vesinik; Oksiidid

Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng” 

Eesmärgid

Õpilane:

1)     seostab loodusteaduslikke teoreetilisi teadmisi igapäevaeluga;

3)     planeerib, teeb ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid;

4)     kasutab tehnoloogiavahendeid;

5)     lahendab ülesandeid, rakendades selleks loodusteaduslikku meetodit;

6)     suhtub vastutustundlikult elukeskkonda. 

Sisu

Veeteemaline esitlus ja film

Veeproovide analüüs ja laboritööd

Kokkuvõte ja tagasiside

 

Õppematerjalid, vahendid

RMK Sagadi looduskooli vahendid (Vernier LabQuest andmekogujad ja sensorid, veekeemia komplekt)

Töölehed

Veeproovid