Põlismetsa otsimas

Sagadi metsamuuseumis saadakse infot elustiku ja inimtegevuse kohta metsas. Oandu metsades uuritakse rühmatööna katseruutude elustikku ning väljatöötatud materjalide järgi hinnatakse selle paiga looduslikkust ja inimmõju suurust.

Sihtgrupp                  7.-9. klassi õpilased

Grupi suurus            kuni 24 õpilast

Aeg                             5 tundi

Toimumisaeg             aastaringselt

Hind 150 € / grupp

 

Seos õppekavaga:

 Läbiv teema Keskkond ja jätkusuutlik areng

PK õppekava III kooliastme bioloogia teemadele: taimede, seente, selgroogsete ja selgrootute tunnused; ökoloogia ja keskkonnakaitse

Eesmärgid

Õpilane

1)      mõistab metsa tähtsust erinevate liikide elupaigana;

2)      oskab viia läbi vaatlusi, vormistada tulemusi, teha järeldusi;

3)      tunneb inimtegevuse mõju metsaloodusele;

4)      omandada teadmisi liikide eristamiseks;

5)      arendada meeskonnatöö oskusi.

Sisu

1. Tegevused muuseumis ja looduskoolis ~2 tundi

  • Tutvumine, kodukord
  • Metsaelustikuga tutvumine metsamuuseumi ekspositsiooni põhjal
  • Töölehe „Metsa varjatud elu“ täitmine rühmatööna
  •  Põlismetsa ja majandusmetsa tunnustega tutvumine

2. Loodusretk ~3 tundi

  • Vaatluste läbiviimine ja töölehe „Põlismetsa otsimas“ täitmine rühmatööna

Õppematerjalid, vahendid

  1. RMK Sagadi metsamuuseumi ekspositsioon
  2. Töölehed „Metsa varjatud elu“  ja „Põlismetsa otsimas“
  3. Määrajad
  4. Mõõdulindid