Seeneriigi mitmekesisus

Seente kui omapäraste organismide liigirikkusega ja elutegevusega tutvumine. Seente rolli mõistmine metsa ökosüsteemis ja inimese elus.

Sihtgrupp                 7.-9. klassi õpilased

Grupi suurus           kuni 24 õpilast

Aeg                            4  tundi

Toimumisaeg             aastaringselt – eelistatud sügis

Hind 150 € / grupp

Seos õppekavaga:

 PK bioloogia teema Seente tunnused ja eluprotsessid

Läbiv teema Keskkond ja jätkusuutlik areng

Eesmärgid

Õpilane:

1)     mõistab seoseid inimese ja looduse vahel;

2)     kinnistab teadmisi seente seostest puude ja teiste elusorganismidega;

3)     mõistab seente rolli looduses ja inimese elus;

4)     arendab huvi looduse vastu;

5)     õpib tundma seeneriigi mitmekesisust.

Sisu

Tegevused muuseumis või looduskoolis

Seente tähtsus looduses. Tutvumine seenenäitusega või „Seenekorviga“ ja iseseisev töö

Puude näitusel puude ja seente seostega tutvumine

Seente töölehe täitmine

Loodusretk

Loodusretkel erinevate kasvukohtade seenestikuga tutvumine

 

Õppematerjalid, vahendid

RMK Sagadi metsamuuseumi ekspositsioon

Seenenäitus või õppevahend „Maagiline seenekorv“

Seente tööleht