Uurimuslik keskkonnaseiklus Sagadis

Kuidas töötavad teadlased? Kuidas saab arvamusest teaduslik fakt? Mille poolest sarnaneb teadlase töö disaineri tööga? Kuidas kasutada erinevaid vahendeid keskkonnanähtuste uurimiseks ? Mille poolest erineb vaatlus katsest? Nende küsimuste vastused ei jää programmi käigus teoreetiliseks, vaid saavad tähenduse läbi praktiliste uurimuslike tegevuste pargis, dendraariumis, looduskoolis, metsamuuseumis ja teistes mõisahoonetes.

Sihtgrupp                  8.-9. klassi õpilased

Grupi suurus            kuni 30 õpilast

Aeg                             5 tundi

Toimumisaeg             aastaringselt

Hind 150 € / grupp

Seos õppekavaga

PK ainevaldkonna „Loodusained“ pädevus – uurimuslik õpe

Läbivad teemad „Keskkond ja jätkusuutlik areng”; „Teabekeskkond“; „Tehnoloogia ja innovatsioon“

Eesmärgid

Õpilane:

1)      määratleb ning analüüsib keskkonnaprobleeme, eristab neis loodusteaduslikku ja sotsiaalset komponenti;

2)      kasutab loodusteaduslikku meetodit info kogumiseks;  sõnastab uurimisküsimusi või hüpoteese, kontrollib muutujaid vaatluse või katsega, analüüsib ja tolgendab tulemusi ning teeb tõenduspõhiseid järeldusi;

3)      mõistab loodusainete omavahelisi seoseid ja eripära;

4)      arendab meeskonnatöö ja esinemisoskust.

Sisu

Tutvumine uurimisvahenditega

Esitlus loodusteaduslikust uurimusest, selle etappidest, vahenditest ja meetoditest

1.     Rühmad valivad väljapakutud teemade hulgast ühe (kui mõnel rühmal on välja pakkuda oma teema, mille jaoks on vahendid/juhendaja olema, on võimalik ka teemaderingi laiendada), koostavad uurimisplaani, viivad läbi vaatlused/katsed ja koostavad andmete põhjal esitluse (Uurimisteemad* kooskõlastatakse õpetajaga – võimalus valida 6 teemat 14 erineva hulgast vastavalt aastaajale ja juhendajatele)

2.     „Minikonverents“ – esitluste kaitsmine

Kokkuvõte ja tagasiside

 

Õppematerjalid, vahendid

Esitlus „Loodusteaduslik uurimus“

Erinevad uurimisvahendid, sh Vernier Labquest andmekoguja koos erinevate sensoritega

Mikroskoop, binokulaarid

Kõrgusmõõtjad, mõõdulindid

Teatmeteosed, määrajad

Uurimisplaani ja esitluse koostamise juhendmaterjalid/töölehed.

* Näiteid teemaatikast

  1. Keskkonnauuringud siseruumides
  2. Veekeemia
  3. Ioniseeriv kiirgus mõisahoonetes
  4. Puude mõõtmine
  5. Okaspuude mitmekesisus
  6. Mändide mitmekesisus (õues)
  7. Fotosüntees
  8. Dendrokronoloogia
  9. Ilmakaarte määramine looduses